Holy Pearl / 女娲传说之灵珠

(Chinese Drama)

Holy Pearl / 女娲传说之灵珠 picture

Details

Year: Drama 2011

Title: 女娲传说之灵珠 / Nu Wa Chuan Shuo Zhi Ling Zhu
English title: Holy Pearl
Broadcast network: ZJSTV
Broadcast period: 2011-Jan-17
Opening theme song: Ai Dao Wan Nian (爱到万年) by Purba Rgyal and Liu Ting Yu

Ending theme song: Hoping to love you a little less / 但愿少爱你一点

Cast

 • Gillian Chung as Ding Yao / Xian Yue
 • Purba Rgyal as Wen Tian
 • Patrick Tam as Rong Di
 • Guo Zhen Ni as Mu Lian
 • Sun Xing as Shi You Ming
 • Jiang Yi as Wu Dao
 • Liu Ting Yu as Mo Yin
 • TAE as Wei Liao
 • Li Qian as Yu Die
 • Zhu Zi Wen (朱紫汶) as Ting Qin
 • Liu Na Ping (刘娜萍) as Hu Ji
 • Shu Yao Xuan as Ding Mian
 • Chen Jia Xin (陈佳欣) as Feng Huang
 • Li Yi Xin (李依馨) as Wu Shan Gui Po

Holy Pearl / 女娲传说之灵珠 OST - song list