Just One Smile is Very Alluring

(Chinese Drama)

Just One Smile is Very Alluring picture

Details

Year: Drama 2016

Just One Smile is Very Alluring is a 2016 Chinese television series based on the novel of the same name written by Gu Man.

Just One Smile is Very Alluring
Also known as:  A Smile is BeautifulWeiwei's Beautiful SmileLove O2O
Genre: Romance, Youth, Contemporary
Created by:  Gu Man (original story)
Written by: Gu Man (顾漫), Shen Feixuan (沈飞弦), Wen Ting (文婷), Ou Yang (欧阳), Good Story Workshop (好故事工作坊)[1]
Directed by: Lin Yufen (林玉芬)
Starring: Yang Yang, Zheng Shuang
Opening theme: "A Smile is Beautiful" (一笑倾城) by Silence Wang
Ending theme: "Just One Smile is Very Alluring" (微微一笑很倾城) by Yang Yang
Country of origin China
Original language(s):  Mandarin
No. of episodes: 30

Cast

 • Yang Yang as Xiao Nai (肖奈)
 • Zheng Shuang as Bei Wei Wei (貝微微)
 • Mao Xiaotong as Er Xi (二喜)
 • Bai Yu as Cao Guang (曹光)
 • Ma Chunrui as Meng Yiran (孟逸然)
 • Tai Yu as Xiao Ling (曉玲), Wei Wei's dorm mate.
 • Song Jiayu as Si Si (絲絲), Wei Wei's dorm mate.
 • Zhou Chenjia as Nana (安娜)
 • Zhang Chou as Da Zhong (大钟), Xiao Ling's boyfriend.
 • Chen Jie as Aixiang Nai'er (爱香奈儿), Yiran's friend.
 • Niu Junfeng as Yu Banshan (於半珊), known as "Yugong Pashan" (愚公爬山) in the game.
 • Cui Hang as Qiu Yonghou (丘永侯), known as "Monkey Wine" (猴子酒) in the game.
 • Zheng Yecheng as Hao Mei (郝眉), known as "Mo Zha Ta" (莫扎他). 
 • Zhang Binbin as KO, a top hacker and one of the top 3 experts in Zhi Yi. 
 • Hu Haobo as Ah Shuang (阿爽), one of the top 3 experts in Zhi Yi.
 • Zhang He as Zhen Shaoxiang (甄少祥)
 • Liu Yinglun as Yu Yao (雨瑤)
 • Lu Yunxuan as Leishen Nini (雷神妮妮), Wei Wei's friend
 • Liu Yujin as Diemo Weixing (蝶梦未醒),
 • Zhang Shou as Zhan Tiexia (战天下)
 • Xiao Xiaobai as Youming Guilao (幽冥鬼姥), a "boss" in the game. 
 • Yang Xueying as Xiaoyu Qingqing (小雨青青)
 • Song Yuqing as Xiaoyu Feifei (小雨霏霏)
 • Liu Qianyu as Xiaoyu Mianmian (小雨绵绵)
 • Cai Gang as Xiao Nai's father (肖父), history professor at Qing university.
 • Gu Kaili as Xiao Nai's mother (肖母)
 • Fu Jun as Wei Wei's father (贝爸)
 • Yang Manqin as Wei Wei's mother (贝妈)
 • Bian Cheng as Xiao Yang (小阳), Wei Wei's tutee.
 • Cheng Gong as CEO Zhen (甄总)
 • Ling Haiming as CEO Li (李总)
 • Denny Huang as CEO Feng (封总), Feng Teng's CEO.
 • Liu Guhao as CEO Wang (王总)
 • Yang Yucheng as Xiao Nai's uncle (肖舅舅)

Soundtracks

 • 1. A Smile is Beautiful (一笑傾城) - Silence Wang
 • 2. Just One Smile Is Very Alluring (微微一笑很倾城) - Yang Yang
 • 3. The Next Second (下一秒) - Zhang Bichen
 • 4. A Smile is Beautiful (一笑倾城) - Bai Yu, Cui Hang, Zhang Binbin, Zhang He and Zheng Yecheng
 • 5. A Little Sweet (有点甜) - Silence Wang, By2
 • 6. A Possible Night (有可能的夜晚) - Yico Zeng
 • 7. Want to Meet Someone (想遇见一个人) - Teresa Tseng
 • 8. Dan Qing Ke (丹青客) [Ghost Story 2] - HITA and Xiao Qu Er

Just One Smile is Very Alluring OST - song list