Legend of the Condor Heroes

(Chinese Drama)

Legend of the Condor Heroes picture

Details

Year: Drama 2017

Legend of the Condor Heroes (射雕英雄传) is a 2017 television series based on the first part of the Condor Trilogy, an epic multi-layered story that balances fact and fiction to create a martial arts-verse of noble heroes and swordsmen.

Chinese Title: 射雕英雄传 (She diao yingxiong chuan)
Director: Jiang Jiajun (蒋家骏)
Genre: Martial Arts
No of Episodes: 52
Country: China
Language: Mandarin

Cast

 • William Yang Xu Wen (杨旭文) as Guo Jing (‘Southern Hero’, son of Guo Xiaotian & Li Ping, born & raised in Mongolia by Genghis Khan)
 • Li Yi Tong (李一桐) as Huang Rong (daughter of Huang Yaoshi & Feng Heng)
 • Chen Xingxu (陈星旭) as Yang Kang/Wanyan Kang (son of Bao Xiruo & Yang Tiexin, foster son of Wanyan Honglie of the Jin empire, father of Yang Guo)
 • Meng Ziyi (孟子义) as Mu Nianci (foster daughter of Yang Tiexin, likes Yang Kang)
 • Shao Bing (邵兵) as Guo Xiaotian (Guo Jing’s father)
 • Ceng Li (曾黎) as Li Ping (Guo Jing’s mother)
 • Li Zong Han (李宗翰) as Yang Tiexin (Yang Kang’s father)
 • Liu Qian Han (刘芊含) as Bao Xiruo (Yang Kang’s mother)
 • Michael Miu (苗侨伟) as Huang Yaoshi (father of Huang Rong, The Five Greats of ‘Eastern Heretic’ Peach Blossom Island)
 • Zhang Yong Gang (张永刚) as Ouyang Feng (Ouyang Ke’s father, The Five Greats of Western Venom)
 • Liu Zhiyang (刘智扬) as Ouyang Ke (Ouyang Feng’s nephew but in fact his biological son, successor of the ‘Western Venom’)
 • Zong Feng Yan (宗峰岩) as Wan Yan Honglie (sixth prince of Jin empire, raised Yang Kang, likes Bao Xirou)
 • Zheng Bin Hui (郑斌辉) as Temüjin/Genghis Khan (warlord of the Mongol tribes, raised Guo Jing)
 • Ray Liu (吕良伟) as Yi Deng/Duan Zhixing (The Five Greats ‘Southern Emperor’ king of Dali)
 • Han Dong (韩栋) as Wang Chong Yang (The Five Greats “Central Divine”, founder & leader of Quanzhen Sect, teacher of the “Seven Immortals of Quanzhen”, top powerful of the Five Greats)
 • Zhao Li Xin (赵立新) as Hong Qigong (The Five Greats of Northern Beggars, Guo Jing & Huang Rong’s sifu)
 • Yu Wen Tong (宁文彤) as Zhou Botong (old imp, head senior of Quanzhen Sect)
 • Wang Kui Rong (王奎荣) as Ke Zhen E (Seven Freaks of Jiangnan, “Flying Bat”)
 • Xiao Yin (肖茵) as Han Xiao Ying (Seven Freaks of Jiangnan, ‘Yue Maiden Sword’)
 • Shao Feng (邵峰) as Qiu Chuji (Seven Immortals of Quanzhen Sect)
 • Ji Chen Mu (姬晨牧) as Zhu Cong (Seven Freaks of Jiangnan, “Marvellous-Handed Scholar”)
 • Wang Chun Yuan (王春元) as Han Bao Ju (Seven Freaks of Jiangnan, “Master Horsemen”)
 • Ma Jing Jing (马京京) as Nan Xi Ren (Seven Freaks of Jiangnan)
 • Xin Peng (信鹏) as Zhang A’sheng (Seven Freaks of Jiangnan)
 • Xiao Yin (肖茵) as Han Xiao Ying (Seven Freaks of Jiangnan)
 • Long De (龙德) as Quan Jinfa (Seven Freaks of Jiangnan)
 • Guo Jun (郭军) as Wang Chuyi (Seven Immortals of Quanzhen Sect)
 • Yu Ai Lei (余皑磊) as Duan Tiande
 • Mi Lu (米露) as Mei Chaofeng/Mei Ruohua (Iron Corpse, disciple of Huang Yaoshi)
 • Dai Wen Wen (代文雯) as Hua Zheng (daughter of Genghis Khan, likes Guo Jing)
 • Fu Tian Jiao (傅天骄) as Zhebie (Mongolian great archer)
 • Zhang Kai Yi (张楷依) as Ying Gu

Legend of the Condor Heroes Theme songs

 • 1. Shang Wenjie (尚雯婕) - Aiguo shui (爱过谁)
 • 2. Wang Su Long (汪苏泷) - Jianghu tianxia (江湖天下)
 • 3. 刘明扬 - 清高
 • 4. Gu Jia Hui (顾嘉辉) - Tiexue danxin (铁血丹心) Opening Theme Song
 • 5. Li Wei (李炜) - Jian Hun (剑魂)

Legend of the Condor Heroes OST - song list