Moment in Peking / Jing Hua Yan Yun

(Chinese Drama)

Moment in Peking / Jing Hua Yan Yun picture

Details

Year: Drama 2005

Moment in Peking is a 2005 Chinese television series produced by CCTV.

Title: 京华烟云 / Jing Hua Yan Yun
English title: Moment in Peking
Genre: Drama
Episodes: 44
Broadcast network: CCTV

Created by: Zou Jingzhi, Zhang Yongchen, Yang Xiaoxiong
Starring: Zhao Wei,Pan Yueming, Chen Baoguo, Pan Hong, Wang Gang, Zhao Kuie, Kou Zhenhai, Yu Qian, Qiu Qiwen, Huang Weide

Cast

 • Zhao Wei as Yao Mu Lan
 • Victor Huang as Kong Li Fu
 • Pan Yue Ming as Zeng Sun Ya
 • Qiu Qi Wen (邱琦雯) as Yao Mo Chou
 • Chen Bao Guo as Yao Si An
 • Zhao Kui E as Madam Yao
 • Wu Jian as Yao Di Fei
 • Kou Zhen Hai as Zeng Wen Bo
 • Pan Hong as Madam Zeng
 • Wang Ya Nan as Zeng Ping Ya
 • Wang Gang as Niu Si Dao
 • Li Qin Qin as Madam Niu
 • Hu Ke as Niu Su Yun
 • Xiang Neng as Niu Huai Yu
 • Sun Ning as Man Ni
 • Fu Miao as Cao Li Hua
 • Wang Jing as Princess Dai Fen
 • Ma Shu Liang as Chief Xu
 • Li Yi Xian as An Xiang
 • Huang Ai Ling as Kong Li Fu's mother

Theme song

Vicki Zhao Wei 趙薇 - REALIZ / 發現

Moment in Peking / Jing Hua Yan Yun OST - song list