Nirvana In Fire / Lang Ya Bang

(Chinese Drama)

Nirvana In Fire / Lang Ya Bang picture

Details

Year: Drama 2015

Title: 琅琊榜 / Lang Ya Bang
English title: Nirvana in Fire
Genre: Period drama, politics, revenge
Episodes: 54
Broadcast network: Dragon TV, Beijing TV
Broadcast period: 2015-Sep-19 to 2015-Oct-15

Starring:Hu Ge, Liu Tao, Wang Kai, Victor Huang, Chen Long, Wu Lei
Opening theme: "Main Theme (主题)" by Meng Ke
Ending theme: "When the Wind Blows" by Hu Ge
Insert songs:
Aging of a Beauty by Liu Tao
Loyal Blood Runs Forever Red by Wang Kai

Cast

 • Hu Ge as Mei Changsu / Su Zhe / Lin Shu
 • Zhang Zhe Han as teenage Lin Shu
 • Liu Tao as Princess Nihuang of Yunnan
 • Pan Xiao Yang (潘小样) as teenage Nihuang
 • Wu Lei as Fei Liu (Mei Changsu's bodyguard)
 • Zhou Qi Qi as Gong Yu
 • Jin Dong as Lin Chen
 • Wang Hong as Li Gang
 • Zhao Yi Long as Zhen Ping
 • Zhong Wei Hua (钟卫华) as Physician Yan
 • Wei Wei as Tong Lu
 • Dan Ying Zhe (单瑛哲) as Nie Feng
 • Li Shuai (李帅) as Wei Zheng
 • Liu Hong Yuan (刘洪源) as Han Li
 • Liu Hong Chao (刘洪超) as An Rui
 • Gong Fang Min (公方敏) as Sir Shisan
 • Wang Jin Song (王劲松) as Yan Que
 • Cheng Hao Feng as Xiao Jing Rui
 • Guo Xiao Ran as Yan Yu Jin
 • Kuang Mu Ye (匡牧野) as Xie Bi
 • Liu Yi Jun as Xie Yu
 • Sui Yu Meng (隋雨蒙) as Xie Qi
 • Zhang Xiao Qian as Mu Qing
 • Zheng Sheng Li (郑胜利) as General Lin Xie
 • Wang Ou as Qin Ban Ruo
 • Jin Feng (金丰) as Jun Niang
 • Wang Chen Yi Xian as Princess Xuanji
 • Fu Tao as Lu Yuan
 • Yan Jie as Zhuo Qingyao
 • Liu Hao Ming (刘昊明) as Zhuo Dingfeng
 • Qiao Xin (乔欣) as Yuwen Nian
 • Guo Dong Yue (郭东岳) as Yuwen Xuan
 • Liu Shu Chen (刘殊辰) as Madam Zhuo
 • Wang Kai as Xiao Jingyan, Prince of Jing
 • Victor Huang as Xiao Jinghuan, Prince of Yu
 • Chen Long as Meng Zhi, Commander General of the Imperial Guard
 • Liu Min Tao as Consort Jing
 • Ding Yong Dai as Emperor of Liang
 • Ji Chen as Xiao Jingyu, Prince of Qi
 • Tan Xi He (谭希和) as Gao Zhan (Chief Eunuch)
 • Gao Xin as Xiao Jingxuan, Crown Prince
 • Zhang Ling Xin as Xia Dong
 • Wang Yong Quan as Xia Jiang
 • Zhang Yan Yan as Li Yang, Grand Princess
 • Fang Xiao Li (方晓莉) as Empress Yan
 • Yang Yu Ting (杨雨婷) as Noble Consort Yue
 • Feng Hui (冯辉) as Shen Zhui
 • Li Duo (李朵) as Cai Quan
 • Liu Guan Lin (刘冠霖) as Xia Chun
 • Sui Shu Yang as Xia Qiu
 • Zhang Yu Jian as Lie Zhan Ying
 • Han Zhen Hua (韩振华) as Liu Cheng
 • Zhang Zhen (张震) as Hui Yao
 • Ning Wen Tong (宁文彤) as Prince Ji
 • Sun Meng Jia (孙梦佳) as Xiao Xin
 • Chen Li Na (陈丽娜) as Consort Hui
 • Zhen Yu Zhi (郑毓芝) as Grand Empress
 • Liu Yang (柳洋) as Qi Meng
 • Lu Shan as Miss Liu, Princess Consort Jing
 • Jiang Lin Yan (蒋林燕) as Zhu Lan Jin, Princess Consort Yu
 • Liu Hong Xing (刘红星) as Ouyang Chi
 • Zhu Meng Yao (朱梦瑶) as Xiao Li

琅琊榜 / Lang Ya Bang soundtrack

Title: 琅琊榜电视剧原声带 / Nirvana in Fire Original Soundtrack
Artist: Various Artists
Language: Chinese
Release Date: 2015-Oct-26
Number of Tracks: 30

 • 1. When The Wind Blows 风起时 Hu Ge
 • 2. Aging of a Beauty 红颜旧 Liu Tao
 • 3. Loyal Blood Runs Forever Red 赤血长殷 Wang Kai
 • 4. March 行进 Meng Ke (孟可)
 • 5. Tense Stalemate 紧张对峙 Meng Ke (孟可)
 • 6. Expansive 开阔 Meng Ke (孟可)
 • 7. Strategise 谋划 Meng Ke (孟可)
 • 8. Interlude 插曲 Meng Ke (孟可)
 • 9. Deception 诡计 Meng Ke (孟可)
 • 10. Emotions (Bawu ver.) 情感 Meng Ke (孟可)
 • 11. Emotions 2 情感2 Meng Ke (孟可)
 • 12. Emotions 3 情感3 Meng Ke (孟可)
 • 13. Conversation 谈话 Meng Ke (孟可)
 • 14. Suspense 悬疑 Meng Ke (孟可)
 • 15. Suspense (Xiao ver.) 悬疑 Meng Ke (孟可)
 • 16. Chasing 追赶 Meng Ke (孟可)
 • 17. Last Judgement 最后的审判 Meng Ke (孟可)
 • 18. Main Theme 主题 Meng Ke (孟可)
 • 19. Main Theme 2 主题2 Meng Ke (孟可)
 • 20. Battle situation 战争场面 Meng Ke (孟可)
 • 21. Battle situation 2 战争场面2 Meng Ke (孟可)
 • 22. Race Against Time 争分夺秒 Meng Ke (孟可)
 • 23. Ambience 背景氛围音乐 Meng Ke (孟可)
 • 24. Suspense 3 悬疑3 Meng Ke (孟可)
 • 25. Emotional Music 情绪音乐 Meng Ke (孟可)
 • 26. Women's Theme 女主题 Meng Ke (孟可)
 • 27. Humour, Lively 幽默,欢快 Meng Ke (孟可)
 • 28. Humour 幽默2 Meng Ke (孟可)
 • 29. Longing 思念 Meng Ke (孟可)
 • 30. Stand-off between father and son 父子拔剑 Meng Ke (孟可)

Nirvana In Fire / Lang Ya Bang OST - song list