Royal Tramp

(Chinese Drama)

Royal Tramp picture

Details

Year: Drama 2008

Royal Tramp is a 2008 Chinese television series adapted from Louis Cha's novel The Deer and the Cauldron. Produced by Zhang Jizhong and Huayi Brothers.

Title: 鹿鼎记 / Lu Ding Ji
English title: Royal Tramp
Also known as: The Duke of Mount Deer
Genre: Wuxia
Episodes: 50
Broadcast network: Jiangsu TV
Broadcast period: 2008-May-05 start

Starring: Huang Xiaoming, Wallace Chung, Cherrie Ying, He Zhuoyan, Shu Chang, Liu Zi, Liu Yun, Hu Ke, Li Fei'er

Cast

 • Huang Xiao Ming as Wei Xiao Bao
 • Wang Cheng Yang as young Wei Xiao Bao
 • Wallace Chung as Kang Xi
 • Shi Lei as young Kang Xi
 • He Zhuo Yan as Shuang Er
 • Shu Chang as Princess Jian Ning
 • Liu Zi as Fang Yi
 • Liu Yun as Mu Jian Ping
 • Cherrie Ying as A Ke
 • Hu Ke as Su Quan
 • Li Fei Er as Zeng Rou
 • Qiao Zhen Yu as Zheng Ke Shuang
 • TAE as Liu Yi Zhou
 • Jing Gang Shan as Feng Ji Zhong
 • He Jia Yi as Jiu Nan
 • Tan Fei Ling as Suo E Tu
 • Elvis Tsui as Ao Bai
 • Zhu Yan Ping as Chen Jin Nan
 • Hua Zi (华子) as Head Eunuch Hai (Hai Da Fu)
 • Gao Yuan (高远) as Empress Dowager and Mao Dong Zhu (Fake Empress Dowager)
 • Ning Jing as Chen Yuan Yuan
 • Ma Ling as Wei Chun Hua (Wei Xiao Bao's mother)
 • Li Cheng Ru as Xing Chi / Former Emperor Shun Zhi
 • Zhong Liang as Wu Ying Xiong
 • Tu Men as Wu San Gui
 • Yu Cheng Hui as Feng Xi Fan
 • Liu Xiao Hu as Zhang Kang Nian
 • Rocky Hou as Yang Yi Zhi
 • Wang Xiao Ming as Mu Jian Sheng
 • Li Xin Tong as A Qi
 • Hu Dong as Duo Long
 • Xiao Xiang Yu as Gui Er Niang
 • Li Ze Feng as Gui Zhong
 • Shen Bao Ping as Gui Xin Shu
 • Zhao Xiao Rui as Mao Shi Ba
 • Xue Zhong Rui as Kang Qin Wang
 • Yang Nian Sheng as Xu Tian Chuan
 • Liu Nai Yi as Priest Xuan Zhen
 • Li Ming as Qian Lao Ben
 • Yan Guan Ying as Pang Tou Tuo
 • Qin Wei Dong (秦卫东) as Shou Tou Tuo
 • Wang Jian Guo as Qi Qing Biao
 • Sang Wei Lin as Zhao Liang Dong
 • Chen Zhi Hui as Li Zi Cheng
 • Huang Ge Xuan as Ge Er Dan
 • Zhang Heng Ping as Wu Gen Dao Ren
 • Yuan Yuan as Hong An Tong
 • Huang Su Ying (黄素影) as Li Chun Yuan Lao Bao
 • Duan Duan (端端) as Ao Biao
 • Tao Ji Xin (陶吉新) as Liu Da Hong
 • Qiao Yu (乔羽) as Li Xi Hua
 • Zhou Gang (周刚) as Xing Dian
 • Zhou Xiao Bin as Deng Bing Chun
 • Li Na (李娜) as Liu Yan
 • Zhao Da (赵达) as Wen You Dao
 • Zhao Jin Tao (赵锦涛) as Wen You Fang
 • Sun Li Hua as Rui Chu
 • Li Ai Qin (李爱琴) as Yun Hui
 • Guo Xiao An (郭小安) as Deng Guan
 • Xing Han (邢汉) as Su Mei
 • Xi Xian Feng (习先锋) as Qing Long Shi
 • Wang Jing Luan as Tao Hua
 • Yang Lin (杨林) as Yu Ba
 • Liu Guan Lin (刘冠麟) as Jing Ji
 • Zhang Chi (张弛) as Huang Li Zhou
 • Su Mao as Lu Gao Xuan
 • Lu Shi Gang (吕士刚) as Guan An Ji
 • Zhao Gang (赵刚) as Xia Guo Xiang
 • Hou Yue Qiu (候越秋) as Zhang Dan Yue
 • Zhao Yang (赵洋) as Wang Jin Bao
 • Ren Bao Cheng (任保成) as Shi Lang
 • Chen Hai (陈海) as Lin Xing Zhu
 • Zhang Gong as Hu Yi Zhi
 • Li Jun (李军) as Deng Guang
 • Ma Zi Jun as Hui Cong
 • Ren Wu (任舞) as Fang Zheng of Qing Liang Temple
 • Zha Xi (扎西) as Wu Zhi Rong
 • Su Yan (苏彦) as Xiao Gui Zi
 • Li Yuan (李远) as Peng Chun
 • Gao Fei (高菲) as Young Mistress of Zhuang Villa
 • De Long (德龙) as Gao Li Jin
 • Zhao Gui Xiang (赵贵祥) as Gu Yan Wu
 • Hu Qing Shi (胡庆士) as Zha Ji Zuo
 • Chen Zhou (陈周) as Lu Liu Liang
 • Wang Bing (王冰) as Ba Yan
 • Dong Zhi Gang (董志刚) as Yu Lin
 • Liu Zi Yi (刘子怡) as Jing Ji
 • Shen Tian (沈天) as Xing Hua
 • Ye Jing (叶景) as Huangfu Ge
 • Yuan Ming (袁明) as Rui Dong
 • Zhang Kai (张凯) as Wei Tong Chui
 • Li Chen (厉晨) as Wei Hu Tou
 • Jin Wen Ting (金文婷) as Wei Shuang Shuang
 • Ba Tu (巴图) as Wu Li Sheng
 • Han Yue Qiao (韩月乔) as Tao Hong Ying
 • Carrie (凯瑞) as Sophia
 • Henry (恒力) as Fei Yao Duo Luo


Opening theme song: Zen Ma Hu Ran Jiu Cheng Le Zhe Yang (怎么忽然就成了这样) How did it Suddenly Become like This by Zhang Xin
Ending theme song: Hui Zhuan (回转) Turn Back Around by Zhang Jiang (张江)
Insert song: Yuan Yuan Qu (圆圆曲) Yuanyuan's Song by Zhang Xin

Royal Tramp OST - song list