Scarlet Heart

(Chinese Drama)

Scarlet Heart picture

Details

Year: Drama 2010

Scarlet Heart, also known as Startling by Each Step, is a Chinese television series based on the novel with the Chinese title 步步惊心 “Bu Bu Jing Xin" by Tong Hua.

Also known as:  

 • Bubu Jingxin
 • Startling by Each Step
 • Startling Step By Step
 • Treading On Thin Ice

Genre: Romance, historical fiction, fantasy
Created: by Tong Hua (original story)
Directed by: Lee Kwok-lap (Li Guoli)
Starring: Cecilia Liu, Nicky Wu, Kevin Cheng, Yuan Hong, Lin Gengxin

Cast

 • Cecilia Liu as Ma Er'tai Ruoxi (马尔泰·若曦) / Zhang Xiao (张晓)
 • Nicky Wu as Yinzhen (胤禛)
 • Kevin Cheng as Yinsi (胤禩)
 • Yuan Hong as Yinxiang (胤祥)
 • Lin Gengxin as Yinti (胤祯)
 • Damian Lau as the Kangxi Emperor (康熙)
 • Zhang Lei as Yinreng (胤礽), the crown prince
 • Yang Xiaobo as Yinti (胤禔), the first prince
 • Chen Jingyu as Yinzhi (胤祉), the third prince
 • Wang Xiaodong as Yinqi (胤祺), the fifth prince
 • Han Dong as Yintang (胤禟)
 • Ye Zuxin as Yin'e (胤礻我)
 • Qu Aohui as Hongshi (弘时), third son of Yinzhen
 • Dai Chunrong as Consort De (德妃), Yinzhen and Yinti's mother
 • Liu Jie as Consort Liang (良妃), Yinsi's mother
 • Mu Tingting as Lady Ulanara (乌喇那拉氏), Yinzhen's first wife
 • Lu Meifang as Consort Nian (年妃), Yinzhen's second wife and Nian Gengyao's daughter
 • Shi Xiaoqun as Gororo Minghui (郭络罗·明慧), Yinsi's wife
 • Annie Liu as Ma'ertai Ruolan (马尔泰·若兰)
 • Liu Yuxin as Gororo Mingyu (郭络罗·明玉), Yin'e's wife
 • Li Linlin as Lady Fuca (富察氏), Yinxiang's wife
 • Chai Wei as Princess Chenghuan (承欢), Yinxiang and Lüwu's daughter
 • Xing Hanqing as Nian Gengyao (年羹尧), a trusted minister of Yinzhen and Consort Nian's brother
 • Zhao Jialin as Longkodo (隆科多), a trusted minister of Yinzhen
 • Gao Sen as Li Guangdi (李光地), a trusted minister of Emperor Kangxi
 • Ye Qing as Yu Tan (玉檀), a tea servant under Ruoxi who is the ninth prince's spy
 • Deng Limin as Li Dequan (李德全), head of the internal department who serves Emperor Kangxi
 • Zhou Yancheng as Wang Xi (王喜), Li Dequan's disciple
 • Cao Xinye as Qiao Hui (巧慧), Ruolan and Ruoxi's maid
 • Qi Qinglin as Li Fu (李福), a eunuch who serves Yinsi
 • Hu Zhonghu as Gao Wuyong (高无庸)
 • Shen Baoping as Zhang Qianying (张千英), the head of the washing department
 • Lian Teyue as Imperial Physician He (何太医)
 • Kang Mingtong as Yun Xiang (芸香)
 • Huo Dongdong as Yan Ping (艳萍)
 • Zao Yang as Xiao Shunzi (小顺子)
 • Ji Xue as Mei Xiang (梅香)
 • Guo Jinying as Tao Yun (菊韵)
 • Cristy Guo as Princess Suwan Guwalgiya-Minmin (苏完瓜尔佳·敏敏)
 • Ba Sen as King Suwan-Guwalgiya (苏完瓜尔佳王爷)
 • Zheng Kai as Prince Irgen-Gioro Zuoying (伊尔根觉罗·佐鹰)
 • Guo Zhenni as Lüwu (绿芜)
 • Wang Xiaodong as Chang Qingshan (常青山), Ruolan's lover who was killed by her father.
 • Ma Tianyu as Huang Di (黄棣)

Opening theme

 • 1. Yinian Zhizhuo (一念执着) performed by Hu Ge and Alan
 • 2. Aide Lianyi (爱的涟漪) performed by Ailiya & Alicia

Ending theme

 1. 1. Sancun Tiantang (三寸天堂) performed by Ivy Yan
 2. 2. Dengni De Jijie (等你的季节) performed by Cecilia Liu

Scarlet Heart OST - song list