The Journey of Flower

(Chinese Drama)

The Journey of Flower picture

Details

Year: Drama 2015

The Journey of Flower (花千骨,Huā Qiāngǔ) is a 2015 Chinese television series drama.

Chinese title: 花千骨 / Huā Qiān Gǔ
English title: The Journey of Flower
Genre: Fiction, Period, Drama, Romance

Episodes: 54 58

Director: Lin YuFen, Danny Gao, & Liang ShengQuan

Scriptwriters: Fresh Guo Guo & Rao Jun

Production Period: May 6, 2014 - September 15, 2014

Broadcast Period: June 9, 2015 - September 7, 2015

Broadcast Days: Tuesdays & Wednesdays 7/5: Sundays & Mondays

Novel: Hua Qian Gu by Fresh Guo Guo (English Novel's Summary here! Novel translation here!)

Replacing: The Four 少年四大名捕

Opening theme:  Fire of the Heart (心之火) by F.I.R
Eternity (千古) by Alan Dawa Dolma
Ending theme:  Not To Mention (不可说) by Wallace Huo and Zhao Liying

Cast

 • Wallace Huo - Bai ZiHua 白子画, Master of Hua QianGu (花千骨), The leader of Chang Liu (realm of fays)
 • Zanilia Zhao - Hua QianGu (花千骨), She is the only disciple of Bai Zi Hua, fall in love with her only master.
 • Jiang Xin - Xia ZhiXun (夏紫熏), A fairy who managed spices in heaven.
 • Andy Zhang Dan Feng - DongFang Yu Qing (东方彧卿), The master of YiXiuGe with supernatural power of knowing the past.
 • Ma Ke - Sha QianMo (杀阡陌), World’s last God who has supernatural spirits.
 • Li Chun as Ni Mantian 霓漫天
 • Xu Haiqiao as Meng Xuanlang 孟玄郎
 • Bao Tianqi as Qing Shui 轻水
 • Dong Chunhui as Luo Shiyi 落十一
 • An Yuexi as Tang Bao 糖宝
 • Jiang Yang as Shuo Feng 朔风
 • Jiang Yiming as Mo Yan 摩严 (Chang Liu's Shi Zun, Bai Zihua's senior)
 • Miao Chi as Sheng Xiaomo 笙箫默 (Chang Liu's Ru Zun, Bai Zihua's junior)
 • Gong Zhengnan as Zhu Ran 竹染 Zhu Ran 
 • Zhang Zhengyan as Huo Xi 火夕
 • Lu Jiyi as Wu Qingluo 舞青萝
 • Li Xing as Yun Duan 雲端
 • Li Hanyang as Li Meng 李蒙
 • Ruan Weijing (阮伟旌) as Shan Chunqiu 单春秋
 • Wang Xiuze as Kuang Yetian 旷野天 (Shan Chunqiu's follower, a demon adept at traps)
 • Du Zheyu as Yin Shangpiao 尹上漂 (Shan Chunqiu's disciple, a spy at Chang Liu)
 • Li Qian as Liu Xia 琉夏 (Sha Qianmo's deceased younger sister; loves Zhu Ran)
 • Li Shanyu as Buo Ruohua 波若花 (One of Seven Murder Factions' disciple)
 • Gao Hai as Yun Yin 云隐 
 • Gao Jiang as Yun Yi 云翳
 • Zhang Shuangli as Reverend Qingxu 清虚道长
 • Dan Ni as Qing Feng 清风
 • Lin Yizheng as Qing Yang 清扬
 • ang Shuo as Tan Fan 檀凡 (1 of the 5 immortals, head of Mt Fanjing. Loves Zixun)
 • Zeng Hongchang as Wu Gou 无垢
 • Zhao Chulun as Wen Shufeng 温丰予 (Head of Mt. Yu Zhuo)
 • Yan Hanqing as Yi Hongyuan 尹洪渊 (Head of Tian Shan Sect)
 • Shi Jiantao as Luo Hedong 洛河东 (Head of Kun Lun Sect, Dongfang Yuqing's teacher)
 • Li Jinzhe as Fei Yan 绯颜 (Head of Tai Bai Sect)
 • Wang Yehua as Yan Tingsha 雁停沙 (Head of Shao Bai Sect)
 • Yang Anqi as Wei Xi 卫昔 (Senior disciple of Shao Bai Sect)
 • Shen Yu as Mei'er 媚儿 (Disciple of Shao Bai Sect)
 • Kang Lei as Meng Xuancong 孟玄聪 
 • Zheng Yecheng as Nan Xianyue 南弦月 
 • Lu Ziyi as You Ruo 幽若 
 • Liu Bo as Ni Qianzhang 霓千丈 (Sect leader of Peng Lai)
 • Li Cheng as Lu Qiao 绿鞘 (Lord of Strange Decay's most loyal servant)
 • Sun Gelu as Yun Ya 云牙 (Rabbit demon; loves Wu Gou and cause of Wu Gou's killing)
 • Na Jiacheng as Lie Xingyun 烈行云 (Imperial Family's loyal guard)

Theme songs

 • 不可说 (Can Not Tell) Wallace Huo & Zhao Liying
 • 心之火 (Fire of the Heart) F.I.R feat. Julia Peng
 • 千古 (Eternity) Alan Dawa Dolma
 • 地老天荒 (To the age of earth and the extent of heaven) Andy Zhang
 • 年轮 (Annual Ring) Zhang Bichen
 • 是夜 (Night Time) Mao Fangyuan

The Journey of Flower OST - song list