The Little Fairy

(Chinese Drama)

The Little Fairy picture

Details

Year: Drama 2005

Title: 天外飞仙 (天外飛仙) / Tian Wai Fei Xian
Also known as: Fairy from Wonderland / The Little Fairy
Genre: Fantasy, romance, comedy
Episodes: 39
Broadcast network: CTV
Air time: Weekdays 20:00

Directed by: Lee Kwok-lap
Starring: Hu Ge, Ariel Lin, Bobby Dou, Cecilia Han, Lu Yi, Tse Kwan-ho, Phyllis Quek, TAE, Florence Tan
Opening theme song: Yi Yan Wan Nian (一眼萬年) by S.H.E
Ending theme song: Qian Nian Lei (千年淚) by TANK
Insert songs:
After Sunrise by Hu Ge
Moonlight (月光) by Hu Ge

Cast

 • Ariel Lin as Xiao Qi
 • Hu Ge as Dong Yong
 • TAE as Yuan Bao
 • Dou Zhi Kong as Shangguan Hao Qi
 • Lv Yi as Li Sai Jin
 • Han Xue as Xiang Xue Hai
 • Michelle Saram as Ma Nana
 • Florence Tan as Cui Niang
 • Phyllis Quek as 2nd Fairy
 • Wan Ni En as 4th Fairy
 • Elvis Tsui as Jade Emperor
 • Wu Qian Qian as Heavenly Matriarch
 • Yue Yao Li as Dong Qian Fa
 • Li Qin Qin as Dong Wen Ping
 • Tse Kwan Ho as Teacher
 • Zhao Liang as Fu Shan
 • Zhao Yi as Er Lang Shen
 • Li Qing Xiang as Lin An Yi Ba Fu
 • Zhang Bo Jun as God of Wealth

soundtrack

 • 1. "Yiyan Wannian (一眼萬年; One Glance, Ten Thousand Years) - Performed by S.H.E"
 • 2. "Qiannian Lei (千年淚; Tears of a Thousand Years) - Performed by Tank"
 • 3. "Tianliang Yihou (天亮以後; After Dawn) - Performed by Hu Ge"
 • 4. "'Yuyan (預言; Prophecy) - Performed by Z-Chen"
 • 5. "Guling Jingguai (古靈精怪; Quirky) - Performed by Wu Ailun and Lin Jingru" 
 • 6. "Yueguang (月光; Moonlight) - Performed by Hu Ge"
 • 7. "Masang Shu - Yiyan Wannian (馬桑樹 - 一眼萬年 演奏曲; Coriaria Tree - Instrumental version of "A Vision of Eternity")"
 • 8. "Tianzhi Ya Haizhi Jiao - Qiannianlei (天之涯 海之角 - 千年淚 演奏曲; The Edge of the Sky and the Corner of the Sea - Instrumental version of "Tears of a Thousand Years")"
 • 9. "Yongheng De Ai - Yiyan Wannian (永恆的愛 - 一眼萬年 演奏曲; Eternal Love - Instrumental version of "One Glance, Ten Thousand Years")"
 • 10. "Xiaoshide Denghuo - Yueguang (消逝的燈火 - 月光 演奏曲; Fading Light - Instrumental version of "Moonlight")"
 • 11. "Ai Chaoyue Tiande - Qiannian Lei (愛超越天地 - 千年淚 演奏曲; Love Transcends Heaven and Earth" Instrumental version of "Tears of a Thousand Years)"
 • 12. "Tongku De Xingfu (痛苦的幸福 - 一眼萬年演奏曲; "Bliss of Pain" - Instrumental version of "One Glance, Ten Thousand Years")"
 • 13. "Xianfan Zhi Ai (仙凡之愛 - 配樂; "Love of Immortal and Mortal" - Score)" 
 • 14. "Conglaimeiyouaiguoni (從來沒有愛過你 配樂; "Never Loved You" - Score )"
 • 15. "Tian Duo Gao (天多高 - 配樂; "How High Is the Sky" - Score)" 
 • 16. "Caihong Wuqu (彩虹舞曲 - 配樂; "Rainbow Dance" - Score)"
 • 17. "Erlang Shen (二郎神 - 配樂; "Erlang Shen" - Score)" 
 • 18. "Qi zhi (棋只 - 配樂; "Qi Only" - Score)" 3:04
 • 19. "Qingwei Shi (情未逝 - 配樂; "Love Does Not Die" - Score)" 

The Little Fairy OST - song list