print

笑傲江湖 - 含笑 歌詞 (lyrics)

Imperial Guards / 英雄 OST - song list

  1. play_circle_outline 满文军(Mǎn Wén Jūn) - 今生今世(Jīn shēng jīn shì)
  2. 笑傲江湖 - 含笑

Imperial Guards / 英雄

笑傲江湖 - 含笑

Imperial Guards 2002 opening theme song / 英雄 Opening theme song

Chinese

含笑 - 笑傲江湖

千万里江山如画
看冬去春归
千万条江河入海
与日月同辉
千万年美人如玉
谁踏雪寻梅
千万点渔火灯帆
唱夕阳红醉
谁能够四海当家
念世间苍生
谁能够拂衣五湖
邀天涯月明
谁能够琴心剑胆
笑白马西风
谁能够青梅煮酒
论天下英雄
千万年云烟过眼
谁能够长胜不输
江湖无泪儿女情长
数英雄英雄无数
千万年云烟过眼
谁能够长胜不输
说英雄谁是英雄
有几人笑傲江湖
笑傲江湖
千万年云烟过眼
谁能够长胜不输
江湖无泪儿女情长
数英雄英雄无数
千万年云烟过眼
谁能够长胜不输
说英雄谁是英雄
有几人笑傲江湖
笑傲江湖
千万年云烟过眼
谁能够长胜不输
江湖无泪儿女情长
数英雄英雄无数
千万年云烟过眼
谁能够长胜不输
说英雄谁是英雄
有几人笑傲江湖
笑傲江湖
笑傲江湖

Pinyin

Hánxiào - xiào ào jiānghú

qiān wàn lǐ jiāngshān rú huà
kàn dōng qù chūn guī
qiān wàn tiáo jiānghé rùhǎi
yǔ rì yuè tóng huī
qiān wàn nián měirén rú yù
shuí tà xuě xún méi
qiān wàn diǎn yúhuǒ dēng fān
chàng xīyáng hóng zuì
shuí nénggòu sìhǎi dāngjiā
niàn shìjiān cāngshēng
shuí nénggòu fú yī wǔ hú
yāo tiānyá yuè míng
shuí nénggòu qín xīn jiàn dǎn
xiào báimǎ xīfēng
shuí nénggòu qīngméi zhǔ jiǔ
lùn tiānxià yīngxióng
qiān wàn nián yúnyān guòyǎn
shuí nénggòu zhǎng shèng bù shū
jiānghú wú lèi érnǚ qíng cháng
shù yīngxióng yīngxióng wú shù
qiān wàn nián yúnyān guòyǎn
shuí nénggòu zhǎng shèng bù shū
shuō yīngxióng shuí shì yīngxióng
yǒu jǐ rén xiào ào jiānghú
xiào ào jiānghú
qiān wàn nián yúnyān guòyǎn
shuí nénggòu zhǎng shèng bù shū
jiānghú wú lèi érnǚ qíng cháng
shù yīngxióng yīngxióng wú shù
qiān wàn nián yúnyān guòyǎn
shuí nénggòu zhǎng shèng bù shū
shuō yīngxióng shuí shì yīngxióng
yǒu jǐ rén xiào ào jiānghú
xiào ào jiānghú
qiān wàn nián yúnyān guòyǎn
shuí nénggòu zhǎng shèng bù shū
jiānghú wú lèi érnǚ qíng cháng
shù yīngxióng yīngxióng wú shù
qiān wàn nián yúnyān guòyǎn
shuí nénggòu zhǎng shèng bù shū
shuō yīngxióng shuí shì yīngxióng
yǒu jǐ rén xiào ào jiānghú
xiào ào jiānghú
xiào ào jiānghú

Translated by google translate

Details

笑傲江湖 - 含笑
Chinese OST
2002

TRENDING LYRICS

"笑傲江湖 - 含笑 translation, meaning in

Add new translation