print

月满西楼 歌詞 (lyrics)

月满西楼 picture

  1. play_circle_outline 当爱情经过的时候
  2. play_circle_outline 梦江南
  3. play_circle_outline 女儿情
  4. play_circle_outline 红豆生南国
  5. play_circle_outline 月满西楼
  6. play_circle_outline 怨苍天变了心
  7. play_circle_outline 葬花吟

Tong Li(童丽)

月满西楼

Chinese

红藕香残玉簟秋
轻解罗裳 独上兰舟
云中谁寄锦书来
雁字回时 月满西楼
花自飘零水自流
一种相思 两处闲愁
此情无计可消除
才下眉头 却上心头
却上心头
红藕香残玉簟秋
轻解罗裳 独上兰舟
云中谁寄锦书来
雁字回时 月满西楼
花自飘零水自流
一种相思 两处闲愁
此情无计可消除
才下眉头 却上心头
却上心头
花自飘零水自流
一种相思 两处闲愁
此情无计可消除
才下眉头 却上心头
却上心头

Pinyin

Hóng ǒu xiāng cán yù diàn qiū
qīng jiě luō shang dú shàng lán zhōu
yún zhōng shuí jì jǐn shū lái
yàn zì huí shí yuè mǎn xi lóu
huā zì piāolíng shuǐ zìliú
yī zhǒng xiāngsī liǎng chù xián chóu
cǐ qíng wú jì kě xiāochú
cái xià méitóu què shàng xīntóu
què shàng xīntóu
hóng ǒu xiāng cán yù diàn qiū
qīng jiě luō shang dú shàng lán zhōu
yún zhōng shuí jì jǐn shū lái
yàn zì huí shí yuè mǎn xi lóu
huā zì piāolíng shuǐ zìliú
yī zhǒng xiāngsī liǎng chù xián chóu
cǐ qíng wú jì kě xiāochú
cái xià méitóu què shàng xīntóu
què shàng xīntóu
huā zì piāolíng shuǐ zìliú
yī zhǒng xiāngsī liǎng chù xián chóu
cǐ qíng wú jì kě xiāochú
cái xià méitóu què shàng xīntóu
què shàng xīntóu

Translated by google translate

Details

月满西楼
Tong Li(童丽)
CPOP

Lyricist:瓊瑤
Composer:劉家昌
演奏:光美

TRENDING LYRICS

"月满西楼 translation, meaning in

Add new translation